Finansowanie sportu w powiecie grodziskim

Jednym z ważnych zadań gmin jest organizacja czasu wolnego i sportowego mieszkańców. Aby wykonać te zadanie, gminy dofinansowują działalność klubów i organizacji sportowych, które w ich imieniu takie zadania wykonują. Czy środki przeznaczane na działalność tego typu organizacji są wystarczające i czy podział pieniędzy następuje sprawiedliwe, postanowiliśmy sprawdzić zadając poszczególnym gminom w naszym powiecie szczegółowe pytania. Przygotowanie pracy dotyczącej finansowania sportu przez poszczególne gminy jest […]

Jednym z ważnych zadań gmin jest organizacja czasu wolnego i sportowego mieszkańców. Aby wykonać te zadanie, gminy dofinansowują działalność klubów i organizacji sportowych, które w ich imieniu takie zadania wykonują. Czy środki przeznaczane na działalność tego typu organizacji są wystarczające i czy podział pieniędzy następuje sprawiedliwe, postanowiliśmy sprawdzić zadając poszczególnym gminom w naszym powiecie szczegółowe pytania.

Przygotowanie pracy dotyczącej finansowania sportu przez poszczególne gminy jest karkołomne. Muszą być jakieś powody, że cześć gmin udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania odsyłała do dokumentów źródłowych lub nie podawała precyzyjnych danych (może urzędnikom po prostu się nie chciało dla Państwa tego napisać). Ze zgromadzonej wiedzy wynika jasny przekaz, że każda z gmin przeznacza środki na sport w zależności od lokalnych potrzeb, przez co nie można dokonać wyraźnego porównania, która z nich robi to z większym zaangażowaniem. Rzuca się jednak w oczy to, że z kilkudziesięciu organizacji zarejestrowanych w ewidencji powiatu grodziskiego, które realizują statutowe zadania w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji, tylko część jest beneficjentami środków w poszczególnych gminach. Zachodzi pytanie, dlaczego wszyscy nie dostają środków na swoją działalność, a może wcale się o nie nie ubiegają. Widać również wyraźne dysproporcje środków przy udzielanej pomocy (określone kluby sportowe czy dyscypliny), nie mówiąc już o innych formach wsparcia przez władze dla nielicznych jedynie organizacji (np. dostęp do infrastruktury lub inne). Warto również zwrócić uwagę na niektóre zapisy w regulacjach poszczególnych gmin, które ewidentnie mogą wpływać na formalną stronę przeprowadzanych konkursów. Widać też bardzo wiele pozytywnych aspektów do których należy zaliczyć m. in. wzrost środków na sport w większości gmin, inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz nieliczne przypadki dofinansowania osiągnięć sportowych poprzez nagrody i stypendia.

Czy jednak finansowanie sportu w naszych gminach odpowiada oczekiwaniom, odpowiedzi tej musicie udzielić Państwo sami, tak działacze sportowi, trenerzy, sportowcy i kibice.

Najwięcej środków finansowych na sport przeznacza Gmina Grodzisk Mazowiecki. W ramach dofinansowania organizacji zajęć sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z wyłączeniem sportu kwalifikowanego, gmina przekazała kwotę 1.758.000 zł dla 18 klubów sportowych. Największe kwoty trafiły do GKS Pogoń, która otrzymała 690 tys. zł, dalej były: KS Bogoria z kwotą 250 tys. zł, cztery sekcje UKS Sparty z łączną kwotą 235 tys. zł i LKS Chlebnia 200 tys. zł.  W sumie dotację dla tych 4 klubów stanowiły ponad 78 % środków przekazanych dla wszystkich klubów, gdyż na pozostałe 14 przypadło do podziału jedynie 383 tys. zł. Podział środków dla klubów sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki przedstawia poniższy wykaz:

1. Grodziski Klub Sportowy „Pogoń” - 690.000 zł
2. Ludowy Klub Sportowy ”Chlebnia” - 200.000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Mazovia” - 20.000 zł
4. Klub Sportowy „Bogoria” - 250.000 zł
5. Grodziski Klub Koszykarski - 125.000 zł
6. Grodziski Klub Kolarski OPTY MAZOWSZE - 100.000 zł
7. Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” - 60.000 zł
8. Grodziski Klub Szachowy - 10.000 zł
9. Polish Soft Tennis Association - 10.000 zł
10. Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Podwodnego „Oxygen” - 10.000 zł
11. Grodziski Klub Karate Fudokan TORA - 10.000 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” (piłka siatkowa) - 150.000 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” (karate kyokushin) - 40.000 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” (pływanie) - 25.000 zł
15. Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” (wrotkarstwo) - 20.000 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „Piranie” (judo) - 25.000 zł
17. Polski Związek Wędkarki Koło w Grodzisku Maz. - 10.000 zł
18. Grodziski Klub Szermierczy - 3.000 zł

W Milanówku władze przekazały na realizację zadań z zakresu sportu sporą sumę, bo aż 729.560 zł, z czego 532.060 zł kierowane było na działalność statutową klubów sportowych, a 197.500 zł na organizację sportu i rekreacji mieszkańców Miasta, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. W podziale środków przoduje Klub Sportowy Milan, który otrzymał dotację 370 tys. zł i UKS „3” Milanówek z kwotą 100 tys. zł, co stanowiło ponad 88% dotacji. Pozostałe kluby i organizacje otrzymały znacznie mniejsze środki, które w sumie stanowiły kwotę 62.060 zł.

1. KS Milan Milanówek - 370.000 zł
2. UKS 3 Milanówek - 100.000 zł
3. Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne - 12.670 zł
4. Fundacja Lokalna Akcja Specjalna - 1.200 zł
5. Stowarzyszenie Parafiada - 8.190 zł
6. HARDONBMX TEAM - 40.000 zł

Gmina Milanówek przeznaczyła sporo pieniędzy na działalność związaną z zapewnieniem potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji, z nastawieniem na dzieci i młodzież. Kwota 100 tys. zł skierowana została na realizację kilkudziesięciu pozycji kalendarza sportowego Milanówka w tym na reprezentację Miasta w ramach rozgrywek SGZM Mazovia oraz promocję sportowych osiągnięć dzieci. Na działalność sekcji sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców przeznaczono 73 tys. zł oraz 6 tys. zł na utrzymanie kortów. W dniu 30 sierpnia 2015 roku po raz pierwszy zorganizowano w Milanówku Dni Sportu na które przeznaczono z miejskiej kasy 18,5 tys. zł.

Gmina Jaktorów w 2015 roku dofinansowała 3 kluby sportowe w ramach konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 na łączną kwotę 365 tys. zł. Według zarządzeniem nr 5/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2015 roku, kryteria spełniały: LKS Wrzos Międzyborów, który otrzymał kwotę 165 tys. zł, dalej były LKS Tur Jaktorów z 135 tys. zł i Jaktorowski Klub Karate Fudokan ZANSHIN z dotacją w kwocie 65 tys. zł.

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z budżetu Gminy Baranów wydatkowano kwotę 141.716, 35 zł., z czego dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Orion – Plus wyniosła 50 tys. zł.

Najmniej środków na realizację zadań z zakresu sportu przeznaczają Gminy Podkowa Leśna i Żabia Wola, bo są to kwoty: 25 tys. zł i 15 tys. zł.

Kryteria podziału środków finansowych dla poszczególnych podmiotów są różne w każdej z gmin. Opierają się one na podobnych przepisach i konstrukcjach formalnych, ale ich wykonanie uzależnione jest od ilości przeznaczonych (zabezpieczonych) środków i celu, jaki gmina chce osiągnąć.

Procedury przyznawania pieniędzy opierają się na programach współpracy poszczególnych gmin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego. W ramach otwartych konkursów przyjmowane są wnioski instytucji, które chcą realizować zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie poszczególnych gmin. Wnioski opiniują komisje, a wyniki konkursów ogłaszane są do wiadomości publicznej. Przy przydziale środków każda gmina określa jednak własne kryteria przydziału. Na przykład w Grodzisku Mazowieckim ograniczeniem w przyznawaniu dotacji jest wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy, zapotrzebowanie społeczeństwa lokalnego na dane przedsięwzięcie, doświadczenie instytucji składającej wniosek oraz to, czy zgłoszone zadanie objęte jest zdaniem. Zdarza się jednak, że gminy określają dyscypliny sportowe, które są preferowane przy podziale środków, co ogranicza możliwość otrzymania środków przez określone kluby sportowe lub inne organizacje. Przykładem jest roczny program współpracy gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego, który sztywno określa brane pod uwagę dyscypliny sportu, tym samym preferując trzy lokalne kluby sportowe, zamykając drogę do środków innym podmiotom. W Milanówku warunki i tryb finansowania sportu w gminie określa uchwała RM Milanówka nr 113/XII/11 z dnia 24 listopada 2011 roku. Wątpliwości budzi również podział na dofinansowanie sportu z tzw. funduszu wiejskiego i miejskiego, gdzie istnieje możliwość ubiegania się kilku podmiotów w konkursie na takie zadanie (np. w Grodzisk dofinansowuje piłkę nożną w mieście czyli Pogoń i na wsi, czyli Chlebnia, pozostałych klubów piłkarskich z gminy nie ma na liście beneficjentów). Oczywiście istnieje również tzw. presja nieformalna, która ma istotne znaczenie przy podziale środków. W przypadku klubów i organizacji sportowych, w których do statutowych władz należą lokalni politycy, radni lub osoby z bliskiego otoczenia, taka pomoc może być łatwiejsza. Kolejną kwestią są komisje konkursowe, które powoływane są zazwyczaj z urzędników gminnych, bez możliwości udziału przedstawicieli organizacji ubiegających się o środki w konkursie. Trudniej natomiast jest w przypadku uczniowskich klubów sportowych działających przy szkołach, w których organach zarządu funkcje pełnią nauczyciele, dla których gmina jest jednocześnie pracodawcą.

Jak wygląda w praktyce procedura określania kryteriów i podziału środków najlepiej wiedza osoby bezpośrednio zainteresowane tematem. Tylko od samych organizacji możemy się dowiedzieć, czy gminy stosują jakieś ograniczenia formalno – proceduralne, które mogą lub ograniczają dostęp do publicznych środków. Oficjalnie większość gmin wypowiedziała się, ze żadnych ograniczeń nie ma i każda organizacja, która spełnia wymogi formalne otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania. Jedynie w Milanówku w 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wparcia finansowego nie otrzymało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. W tym przypadku komisja konkursowa zasugerowała złożenie oferty na otwarty konkurs w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Niektóre gminy dodatkowo dofinansowują pozasportowe projekty związane z aktywnością ruchową i turystyką mieszkańców. Gmina Milanówek dofinansowała organizacje pozarządowe w zakresie organizacji wypoczynku zimowego i letniego w mieście (konkurs ofert) oraz akcję „zima w mieście” i „lato w mieście” przeprowadzoną przez Milanowskie Centrum Kultury we współpracy z dyrektorami publicznych szkół. Gmina Żabia Wola również korzysta z takich praktyk i wspiera wiele projektów: rajd rowerowy, zawody sportowe o puchar wójta oraz unihokej. Gmina Baranów poza dofinansowaniem klubu sportowego Orion Cegłów, we własnym zakresie organizowała imprezy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Należy tutaj wymienić: rajd rowerowy „Osiny 2015”, Dzień Dziecka na boisku w Cegłowie, półkolonie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie i Stowarzyszenie „Wspólny Cel” w Bramkach. Urząd w Baranowie dofinansował również obóz wyjazdowy dla dzieci z terenu Gminy organizowany przez GKS ORION PLUS Cegłów. Organizacją dodatkowych imprez o charakterze sportowym w Grodzisku Mazowieckim zajmuje się gminny zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ewentualne projekty związane z koloniami, obozami dla najmłodszych mieszkańców gminy realizowane są w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. Pozostałe gminy nie dofinansowywały tego typu przedsięwzięć.

W powiecie grodziskim żadna z gmin nie dofinansowuje sportu kwalifikowanego. Jedyną formą wsparcia uzdolnionych sportowo mieszkańców są stypendia i nagrody finansowe przyznawane w ramach przyjętych przez niektóre z gmin zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwem sportowym. W niektórych przypadkach są one jednak tak wyśrubowane, że nie mają nic wspólnego z wspieraniem zdolnych sportowo mieszkańców gmin, a zwłaszcza młodzieży. Gminy korzystają z tej możliwości rzadko, albo wcale. W Milanówku w 2015 roku wpłynęły 4 wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i każdy stypendysta otrzymał stypendium na okres 9 miesięcy w wysokości 500 zł. miesięcznie. Stosowne przepisy dotyczące przyznawania stypendiów i nagród finansowych za wybitne wyniki sportowe obowiązują również w gminie Grodzisk Mazowiecki i Jaktorów, jednak nie uzyskano informacji o ilości ewentualnych świadczeń przyznanych w roku poprzednim. Pozostałe gminy tj. Baranów, Podkowa Leśna i Żabia Wola nie przewidują możliwości udzielania wyróżnień mieszkańcom uzdolnionym sportowo zza wybitne osiągnięcia w formie stypendiów lub nagród finansowych.

Niektóre gminy z roku na rok zwiększają wydatki na sport. W ubiegłym roku nie działo się tak jedynie w Żabiej Woli i Podkowie Leśnej, gdzie dotacje na rozwój kultury fizycznej i sportu pozostawały niezmienione. Zakończono lub nadal realizowano kilka poważnych inwestycji w infrastrukturę sportową. W tym miejscu należy wymienić rozpoczęcie budowy hali sportowej w Ojrzanowie (gmina Żabia Wola), na którą łączne nakłady sięgają prawie 12,5 mln. zł. (termin zakończenia 2017 r.). Warto wspomnieć również o wyposażeniu Grodziska Mazowieckiego w ogólnodostępne wypożyczalnie rowerów miejskich oraz wodny plac zabaw przy basenie Wodnik 2000, a także wiele mniejszych inwestycji prowadzonych przez grodziski OSiR. Spore inwestycje przeprowadziła również gmina Baranów, wybudowano m. in. za kwotę 270 tys. zł. świetlicę oraz pomieszczenia socjalne na terenie obiektu boiska w Cegłowie (szatnie i łazienki). Zakupiono i zamontowano również siłownie stacjonarne przy gminnych obiektach: boisko Orlik 2012 w Baranowie oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach za łączną kwotę 19 tys. zł.

Opracowanie dotyczące finansowania sportu w powiecie grodziskim jest chyba pierwszą tego typu pracą. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne każdej z gmin, nie da się dokładnie porównać skali poczynionych nakładów, efektywności ich wykorzystania oraz potrzeb. Nie ma możliwości, z uwagi na obowiązujące przepisy i dyscyplinę finansów, aby mówić o wspólnym finansowaniu sportu na poziomie ponad gminnym. Jednak należy pamiętać o jednym, aby takie opracowanie było pełne, dokładne i oddawało stan rzeczywisty, należy je dokonać we współpracy z beneficjentami środków gminnych. Tylko od podmiotów ubiegających się o środki z gmin, możemy dowiedzieć się jak rzeczywiście przebiega ich podział, czy przydzielane są proporcjonalnie i równo dla każdego, czy zaspokajają statutowe potrzeby.

Zachęcam więc do wspólnej dyskusji na ten temat, czekam na komentarze, listy lub wskazówki, które w przyszłości mogą posłużyć do kolejnych pytań skierowanych do lokalnych władz.

 

9.1

Ocena artykułu

Polecane

Pokaż komentarze

 1. Kibic z Baranowa

  Czerwiec 7, 2016 at 8:33 am

  Mocny i odważny artykuł, ale bardzo potrzebny ! Gminy jak za wczasu nie zaplanują środków w budżecie to ich poprostu nie wydadzą na sport. Większość obecnych potrzeb sportowych finansowana jest przez rodziców i przez lokalnych sponsorów. Tu powinny być plany, projekty i środki ponadgminne z powiatu, ministerstwa sportu czy np. PZPN. Zresztą gminy powinny czuć potrzebę inwestycji i dotacji w sport a nie czują tego w wystarczającym stopniu, powinny być rozliczane z tego ile procent swojego budżetu przeznaczyły na sport, a w tym ile na poszczególne (ważne) dla naszego rejonu dyscypliny sportu. W powiecie grodziskim obecnie powinno się najwięcej inwestować w piłkę nożną młodzieżową. Skoro mamy być potęgą 😉 piłki nożnej młodzieżowej to Gminy wsparte środkami państwowymi powinny inwestować na własnym terenie. Liczenie tylko na rozgłos i zewnętrznych sponsorów bo Legia Warszawa buduje u nas swoją akademię to trochę za mało. A mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież, o naszych drużynach coraz częściej słychać w świecie 🙂 Brakuje nam tylko środków na spełnianie marzeń. Gminy do boju !!! Szukajcie środków dla naszych Klubów Sportowych !

  • mieszkaniec Cegłowa

   Czerwiec 9, 2016 at 7:51 am

   Taaa, jasne. Jakie środki gminne czy państwowe ! Jak nie wiesz na kogo liczyć to licz na siebie. Klub Orion Cegłów powstał w 1999 roku w czynie społecznym i dzięki darczyńcom, i lokalnym sponsorom funkcjonuje do dziś. To mieszkańcy, młodzież i rodzice wybudowali boisko na podarowanym kawału pola, założyli klub, ustanowili pierwsze władze klubu, powołali i wyposażyli drużynę i zapisali klub do mzpn. Gmina i aktualne władze Klubu to wszystko dostali w gratisie. Dziś jest zresztą podobnie, motorem klubu są lokalni zapaleńcy piłki nożnej: byli lub obecni zawodnicy, lokalni fani i kibice, lokalni sponsorzy, grająca w klubie młodzież, dzieci i ich rodzice.

 2. Wojtek

  Czerwiec 7, 2016 at 8:58 am

  Gmina grodzisk to daje jeszcze jakies konkretne srodki. Ale dotacje pozostalych gmin w wys.15, 20 czy 50 tys.rocznie na klub sportowy to nieporozumienie. Szczegolnie jest to śmieszne jak klub w swoim statusie z założenia nie prowadzi działalności gospodarczej tylko liczy na dotacje gminy.

 3. Sławek

  Czerwiec 7, 2016 at 9:10 am

  Najgorzej jak gmina nie ma świadomości, że potrzebuje przeznaczać więcej środków na sport…Bo jak świadomość jest to już połowa sukcesu. Zastanawiał się ktoś, gdzie dzieciaki z Orlików 2012 będą trenować piłkę nożną jak podrosną ? Ile mamy dobrych dużych boisk trawiastych w powiecie 🙂 ? A jak gminie brakuje na sport to powinna poprostu zdobyć środki. Łatwiej moim zdaniem gminie zdobyć środki na rozwój sportu na swoim terenie niż klubowi sportowemu, zawodnikom czy rodzicom. Dlaczego to zazwyczaj władze klubu, trenerzy, rodzice i zawodnicy szukają sponsorów a nie gmina ??? To mnie zawsze dziwiło.

 4. Rodzic !

  Czerwiec 7, 2016 at 11:20 am

  Mnie zastanawia 690tyś rocznie zł na Pogoń….na co to poszło ? Tylko na drużynę seniorów ? Czy na dzieci trenujące w Pogoni choć jedna gminna złotówka została wydana ? Które roczniki zostały dofinansowane ? Rodzice dzieci z najmłodszych grup płacą co miesiąc nie małe składki za treningi a dodatkowo płacą za koszulki, dresy, piłki, plecaki, obozy…

 5. Maciek

  Czerwiec 7, 2016 at 11:48 am

  Z czym do ludzi ! Tych kwot nie ma jak porównać i z czym. Kwoty dofinansowania są za małe albo wcale ich nie ma. Jedynie Pogoń Grodzisk coś odczuwalnego dostaje ze swojej gminy. LKS Chlebnia dostała na rok 200tyś, LKS Wrzos Międzyborów 165tyś, LKS Tur Jaktorów 135tyś a są to kluby ludowe na wsi-czyli w sumie gmina Jaktorów też sporo im przekazała. Ale już Orion Puls Cegłów dostał tylko 50tyś a jest jedynym Gminnym klubem sportowym w Baranowie, a np. UKS Sporting z Grodziska czy Ofensywa Książenice wcale nie dostały gminnego dofinansowania a są dość słynne i pochodzą z dość bogatych Gmin…

 6. Kuba

  Czerwiec 7, 2016 at 11:56 am

  Jeszcze jedna informacja w artykule by się przydala. Ktore z klubow zgodnie ze statutem mogą prowadzic działalność zarobkową a które nie mogą jej prowadzić tylko mogą jedynie liczyc na dotacje i sponsorów. Bo te co mogą zarabiać to chyba swoje powinny zarobić.

 7. Dorota

  Czerwiec 7, 2016 at 12:09 pm

  W Pogoni Grodzisk rodzice płacą sporo i chyba za wszystkie bieżące potrzeby swoich trenujących dzieci (składki, dresy, stroje meczowe, obozy). Raz na jakiś czas jest jakiś gratis od klubu np. latem koszulki, zimą kalendarze i czapki.

 8. Grodzisk Sport News

  Czerwiec 8, 2016 at 7:43 am

  Podstawowym elementem społecznej kontroli władzy oraz udziału obywateli w życiu społecznym jest weryfikacja decyzji organów i urzędników. Jednym z zagadnień jest finansowanie sportu, nie trzeba mieć odwagi, aby pytać o to jak, w jakich kwotach i na jakich zasadach, urzędnicy przyznają dofinansowanie poszczególnym klubom i organizacjom. A także dlaczego i na podstawie czyich decyzji, takiej pomocy nie przyznają. Ale, aby to wszystko ujrzało światło dzienne, potrzebne są Państwa głosy, głosy kibiców, sportowców, trenerów, działaczy..czytelników. Każdy, może wypowiedzieć się swobodnie na portalu Grodzisk Sport News, zabrać głos, napisać artykuł lub zwrócić się (anonimowo) o poruszenie faktycznego i ważnego problemu. To od Państwa zależy, jakie tematy i ile będą rozpatrywane jawne, publicznie, a ile z nich będzie stanowiło tajemnicę poliszynela. Druga część tego artykułu zostanie napisana na początku przyszłego roku, kiedy to zapytamy prezesów klubów i zarządy o szczegółowe wykorzystanie tych środków. Bardzo szczegółowe. W zasadzie to członkowie organów zarządczych tych organizacji sami napiszą ten tekst…maja taki obowiązek. Czekamy na kolejne komentarze i informacje. Zapraszamy również do dyskusji przedstawicieli klubów sportowych i organizacji.

 9. mieszkaniec pewnej Gminy

  Czerwiec 9, 2016 at 7:36 am

  W jednym z klubów wymienionych w artykule rodzice i zawodnicy składek do klubu nie płacą, treningi, mecze, turnieje organizowane na terenie gminy są za darmo. Niby to powinien być plus, że piłka nożna w gminie jest za darmo, ale jak dotacja z gminy jest mała a klub nie prowadzi, bo podobno nie może prowadzić własnej działalności zarobkowej, to brakuje kasy na bieżące potrzeby. Z pustego to i Salomon nie naleje. Obiekty klubu mogłyby na siebie zarabiać (wynajem boisk, kortów, budynków). Klub mógłby zarobić na wydatki swoich podopiecznych (organizacja tak modnych ostatnio turniejów piłkarskich i pobieranie wpisowego od chętnych drużyn, pobieranie składek od członków klubu itp.) Ale klub podobno nie może prowadzić działalności zarobkowej. Dlatego to głównie lokalni sponsorzy pomagają i rodzice. Bez nich klub by nie funkcjonował normalnie. Nie wiem dokładnie na co dotacja gminna jest przeznaczana ale z własnych obserwacji wnioskuję, iż raczej idzie na administrację klubu, bo na potrzeby zawodników dają sponsorzy a na potrzeby trenujących dzieci dają rodzice. Podział gminnych środków musi być albo totalnie przypadkowy albo totalnie uznaniowy. A dlaczego tak sądzę, bo niektórzy ludzie pracujący na rzecz klubu dostają od klubu pensję, a niektórzy pracują harytatywnie w czynie społecznym, niektórym faktury są rozliczane i koszty zwracane za sprzęt, buty czy wyjazdy na turnieje a niektórym nie są zwracane i te koszty pokrywają rodzice, zawodnicy czy trenerzy. Drużyna seniorska i drużyny młodzieżowe są np. lepiej dofinansowywane niż dziecięce. Czy to z gminnej dotacji czy od sponsorów zdobytych przez klub, młodzież otrzymuje dresy, koszulki i nie płaci za udział w turniejach wyjazdowych, czasami i transport na turnieje wyjazdowe mają zapewniony autokarem. Natomiast rodzice najmłodszych dzieci sponsorują sami wydatki swoich dzieci i sami załatwiają sponsorów, samo wożą swoje pociechy na mecze i turnieje. Taki jest podział widoczny gołym okiem. Ludzie to widzą i o tym rozmawiają. Czy taki podział środków jest dobry, prawidłowy, słuszny, sprawiedliwy ? Cóż dla jednych pewnie nie, dla innych pewnie tak. Nigdy nie jest tak, że wszyscy dostaną po równo.

 10. Błoniak

  Czerwiec 15, 2016 at 9:48 am

  w Artykule o Gminie Błonie i Błoniance nie piszecie, ale może dlatego, że jest dobrze ! Inwestycje spore poszły w tamtym i tym roku na trybuny i budynki przy boisku. Nie wiem czy kasa była od sponsorów czy od Gminy ale ważne, że jest rozwój. I ciągle co jakiś czas organizowane są w Błoniu imprezy sportowe, czy to turnieje piłkarskie dla dzieci czy to biegi dla każdego. Ostatnie dni Błonia były ostro sportowe ale i typowo piknikowo zabawowe. Każdy znalazł coś dla siebie. Fajnie jak gmina organizuje takie imprezy i jak każdy znajdzie cos dla siebie. Dzieciaki grały w piłkę, biegały, tańczyły, malowały, wspinały się czyli sport, spor i jeszcze raz sport. A dla tych mniej sportowców były inne atrakcje: piwko, grill, grochówka, mini strefa kibica, stragany z gadżetami. I o to właśnie chodzi aby sport łączyć z piknikami rodzinnymi.

 11. Anna

  Czerwiec 15, 2016 at 11:18 am

  Gminy powinny zdobywać środki na sport i dotować Kluby sportowe w takim stopniu aby wystarczało na najważniejsze wydatki tych zdolnych zawodników i dzieci. Kluby sportowe powinny te środki wydawać racjonalnie i powinny się z tego rozliczać zarówno przed gminą jak i przed swoimi członkami, zawodnikami itp. Moim zdaniem do wielkości podziału środków powinno brać się pod uwagę: popularność i potrzebę rozwijania danej dyscypliny sportowej w gminie, ilość zawodników, dzieci i członków klubu i przede wszystkim osiągane sukcesy zawodników i dzieci bo kasa powinna iść na rozwój sportu a sport to osiągnięcia. Kasa powinna iść tam gdzie ludzie ją zainwestują i osiągną sukcesy, kasa nie powinna iść tam gdzie ją jedynie skonsumują na administrację klubu.

Dodaj komentarz

Imię*